Algemene leveringsvoorwaarden

Onderstaande leveringsvoorwaarden worden gehanteerd door het Sprekers Instituut Onderwijs. Zij maken deel uit van iedere overeenkomst die het Sprekers Instituut Onderwijs met een spreker of expert aangaat. Degene die met het Sprekers Instituut Onderwijs de overeenkomst tot het leveren aangaat, wordt verder genoemd de 'spreker'. Bezoekers van de site worden ‘klanten’ genoemd.

Kwaliteit

Het Sprekers Instituut Onderwijs verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de gemaakte afspraken. 

Geheimhouding

Het Sprekers Instituut Onderwijs verplicht zich tot geheimhouding – ook na beëindiging van de opdracht -  van alle gegevens van de spreker waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. 

Overeenkomst

De spreker gaat een overeenkomst aan met het Sprekers Instituut Onderwijs door een jaarlijkse bijdrage te betalen. Deze bijdrage bedraagt in het kalenderjaar 2016 49,50 inclusief btw euro, dat bedrag geldt voor elke overeenkomst die in 2016 wordt aangegaan. Deze bijdrage geeft het recht aan de spreker om gedurende 12 maanden met een profiel vermeld te worden op de website van het Sprekers instituut Onderwijs. 

Profiel

De spreker schrijft zijn eigen profiel, en levert zelf een rechtenvrije portretfoto aan. Het Spreker Instituut Onderwijs redigeert de tekst die door de spreker wordt aangeleverd. Als spreker en Sprekers Instituut Onderwijs het eens zijn over vorm en inhoud, dan wordt het profiel van de sprekers op de site geplaatst. Bij voortdurende onenigheid over de inhoud van het profiel van de spreker, behoudt het Sprekers Instituut Onderwijs het recht voor het profiel niet te plaatsen.

De spreker kan op elk moment gedurende zijn lidmaatschap een verzoek indienen om zijn sprekersprofiel te wijzigen. De aanpassing van het profiel wordt uitgevoerd door het Sprekers Instituut Onderwijs.

Eigen publicatie

De spreker heeft de mogelijkheid een eigen publicatie toe te voegen aan zijn profiel. Daarmee stemt de spreker in met het downloaden van deze publicatie door de gebruikers van de site. Het intellectueel eigendom van de publicatie ligt bij de spreker.

Promotionele activiteiten

Het Sprekers Instituut Onderwijs mag de informatie en de foto die de spreker aanlevert en die bedoeld zijn voor weergave op de site gebruiken voor promotionele doeleinden.  Onder promotionele doeleinden wordt verstaan: alle activiteiten die gebruik van de site en het bekijken van het profiel in kwestie stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld door steeds wisselende pop-ups te presenteren met een foto van de spreker en enkele trefwoorden. 

Sociale media

Het Sprekers Instituut Onderwijs maakt gebruik van sociale media in haar marketingbeleid. Sprekersprofielen kunnen worden gebruikt voor promotionele activiteiten via twitter of via LinkedIn, zonder dat aan de betreffende spreker toestemming gevraagd wordt.

Sprekersactiviteiten

Het Sprekers Instituut Onderwijs is een digitaal platform met als doel een breed gezelschap aan sprekers en experts voor het onderwijs te ontsluiten. Via het Sprekers Instituut Onderwijs kunnen klant en spreker elkaar vinden. Het Sprekers Instituut Onderwijs doet er alles aan om de website zo aantrekkelijk mogelijk te maken, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de hoeveelheid activiteiten die hieruit voortvloeien voor de individuele spreker. 

Een afspraak tussen klant en spreker is de unieke aangelegenheid tussen klant en spreker, een overeenkomst waar het Sprekers Instituut Onderwijs niet in betrokken wordt. Het Sprekers Instituut Onderwijs is niet verantwoordelijk voor deze overeenkomst en de goede naleving ervan.

Prestatie

Sprekers kunnen zelf recensies van eigen optreden opvoeren. Zij kunnen deze opvoeren op het moment van aanmelden. Ze kunnen ook een verzoek doen om een recensie toe te voegen via het Sprekers Instituut Onderwijs. 
Klanten kunnen pluimen opvoeren. Deze zullen zichtbaar worden gemaakt bij het profiel van de spreker.

Jaarbijdrage

Het Sprekers instituut Onderwijs behoudt zich het recht voor met ingang van een nieuw kalenderjaar de jaarbijdrage te wijzigen.

Wanprestatie

Het Sprekers Instituut Onderwijs behoudt zich het recht voor een spreker voor kortere of langere tijd op non-actief te zetten, of zelfs te verwijderen, gedurende de periode van de overeenkomst. Dat middel kan het Sprekers Instituut Onderwijs alleen inzetten als een spreker op welke manier dan ook de goede naam en faam van het Sprekers Instituut Onderwijs in gevaar brengt door wanprestatie of gedrag dat niet spoort met de goede gebruiken en zeden.

Betaling

De betaling door de spreker aan het Sprekers Instituut Onderwijs vindt plaats door overmaking, voorafgaand aan het leveren van de dienst. 

Restitutie

De spreker heeft het recht om zijn profiel gedurende de looptijd van de overeenkomst terug te trekken maar heeft geen recht op restitutie van de jaarbijdrage. 

Overmacht

In geval van overmacht bij het Sprekers Instituut Onderwijs zal deze daarvan onverwijld mededeling doen of laten doen aan de spreker. De spreker heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de medewerking op te zeggen, door schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om aan het Sprekers Instituut Onderwijs het uitgevoerde gedeelte van de opdracht te vergoeden.

Geschillen

Geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen in eerste instantie op te lossen met behulp van goed overleg. Pas indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van bemiddeling, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de leverancier.

Ubbergen, november 2015

 • +500 aangesloten onderwijssprekers
 • Overzichtelijk en gratis toegankelijk
 • Expertises op alle actuele thema‚Äôs
 • Afspraken maken doe je zelf!
 • "Mijn focus in mijn werk is: gezondheid in systemen, zowel in het individu als in organisaties."
  Henk Galenkamp
 • "Onderwijzen is ontstroeven."
  Jan Verweij
 • "Hoe zorgen we ervoor dat scholen (opnieuw) plaatsen worden waar iedereen, samen, met veel plezier leert en werkt?"
  Frank Weijers
 • "We hebben dringend behoefte aan lef en liefde in het onderwijs"
  Ferd van den Eerenbeemt
 • "Mensen die de focus hebben op hun talent, zijn zes keer meer betrokken bij hun werk"
  Henk Westerveld